Kushtet e Dërgesës

TRANSPORTI BRENDA 1-2 DITËVE TË PUNËS!

1. Njoftimet e dorëzimit.

Do të merrni një email në adresën elektonike që keni specifikuar kur kryet porosinë duke ju njoftuar se porosia u nis. Ju gjithashtu mund të zgjidhni të keni një konfirmim dërgimi të dërguar në celularin tuaj përmes mesazhit me tekst. Ose mund të na telefononi ose shkruani.

 

2. Afatet kohore të dorëzimit Shqipëri dhe Kosovë.

Për porositë brenda Shqipërisë. Dorëzimi tek adresa juaj do të kryhet brenda 24 orëve. Për porositë brenda Kosovës. Dorëzimi tek adresa juaj do të kryhet brenda 3 – 5 ditëve.

 

3. Metoda e postës ndërkombëtare

Për porositë ndërkombëtare dërgesa bëhet me Deutsche Post dhe zgjat 7 - 14 ditë.

 

4. Dorëzimet e humbura

Shqipëri dhe Kosovë: Ju jeni përgjegjës për të qenë prezent kur postieri vjen për t’ju dorëzuar pakon dhe tërhequr pagesën tuaj. Nësë nuk jeni të përgjegjshëm Alexandra Organic ka të drejtë t’ju mbajë koston e postierit në formë gjobe.

Posta Ndërkombëtare: Nëse nuk jeni prezent që të merrni pakon në kohën kur është bërë përpjekja e dorëzimit, kompania e dorëzimit do t'ju lërë një kartë për t'ju njoftuar për përpjekjen e humbur. Kjo do t'ju lejojë të telefononi kompaninë për të rregulluar një dorëzim në një kohë më të përshtatshme ose ta merrni pakon nga zyra juaj lokale e postës.

Nëse për ndonjë arsye artikullin është kthyer tek ne (p.sh. adresa e pasaktë e specifikuar), atëherë Alexandra Organic do t'ju informojë menjëherë me email, sapo Alexandra Organic të marrë artikullin mbrapsht. Nga kjo kohë, do t'ju jepet një zgjedhje nëse dëshironi që ne të ridërgojmë artikullin duke paguar ju të gjitha kostot ose që ju të anuloni porosinë duke ju rimbursuas mbasi të kemi mbajtur kostot e harxhuara.

 

5. Dorëzimet ose dërgimi i vonë

Megjithëse Alexandra Organic është në gjendje të dërgojë pothuajse çdo porosi në kohën e caktuar të dorëzimit, në rrethana të rralla mundësia e transportit tonë mund të tejkalohet dhe të shkaktojë një vonesë të një dite shtesë. Me keqardhje se kjo situatë mund të ndodhë herë pas here, dhe është një situatë që natyrshëm shoqërohet me blerjet në internet, megjithëse kjo ndodh vetëm në situata mjaft të rralla, dhe nëse ndodh kjo, porosia juaj shënohet për dërgesë urgjente të nesërmen.

Rrethana tjetër që mund të shkaktojë vonesë është kur Posta ka një problem. Kjo, përsëri, është një situatë e rrallë, por fatkeqësisht është jashtë kontrollit tonë. Në këto situata, Alexandra Organic do të bëjë çmos brenda mundësive për të siguruar që porosia juaj të dorëzohet sa më shpejt që të jetë e mundur.

 

5.1 Humbja pasuese për dërgesat e vona

Alexandra Organic nuk siguron kompensim financiar për të mbuluar humbjet pasuese, p.sh. Koha e ndërprerë për të marrë dërgesat, ose artikulli është menduar si një dhuratë, dhe ju bleni të njëjtën artikull nga një shitës me pakicë më i shtrenjtë.

 

6. Dërgimi në adresat e biznesit

Alexandra Organic lejojn shpërndarjen në adresat alternative të ofrimit, duke përfshirë adresat e biznesit dhe vendet e punës. Nëse specifikoni një adresë biznesi për dorëzim, ju lutemi sigurohuni që do të jetë dikush në dispozicion gjatë orarit normal të punës, p.sh. person i cili mund të nënshkruajnë për dorëzim në emrin tuaj.

7. Dorëzimi i Produkteve

Dorëzimi i produkteve do të kryhet brenda 1-2 ditëve nga dita pasardhëse e konfirmimit të porosisë nga Alexandra Organic. Në rast mungese apo vonese, Ju do të njoftoheni nga Alexandra Organic për shtyrjen e afatit të dorëzimit. Klienti është i lirë të zgjedhë nëse dëshiron ta pranojë apo anullojë porosinë. Dorëzimi i produkteve mund të kryhet vetëm në territorin e Republikës së Shqipërisë.
Vonesat në dorëzimin e produkteve ose mospërmbushja e porosisë nuk do të nënkuptojnë dëmshpërblimin e Klientit apo të furnitorëve të tij.

Alexandra Organic, nëpërmjet transportuesit, do të dorëzojë produktet e porositura në adresën e caktuar nga Klienti, në pikën më të afërt të aksesueshëm nga mjeti i transportit.

Klienti merr përsipër të marrë në dorëzim produktet në emër të tij apo të personit në emër të të cilit është kryer porosia, në adresën e caktuar prej tij gjatë kryerjes së porosisë. Gjatë dorëzimit, Klienti ose personi i autorizuar, duhet të provojë identitetin e tij, dhe konfirmimin e porosisë së dërguar i cili përmban numrin e porosisë, si dhe autorizimin në rast tërheqje nga një person i tretë.

Gjatë kontrollit të produkteve të dorëzuara, nëse Klienti vëren se ambalazhi ose paketimi i produkteve është i dëmtuar, produktet mungojnë ose janë të dëmtuara, Klienti duhet të përshkruajë të gjitha vërejtjet me shkrim në aktin e marrjes në dorëzim, dhe të marrë nënshkrimin e transportuesit, dhe do të ruajë një kopje të dokumentit. Këto vërejtje duhet të jenë të qarta (përcaktim i dëmtimeve) në mënyrë që të merren parasysh nga Alexandra Organic për zëvendësimin e produktit.

  • Me nënshkrimin e aktit të marrjes në dorëzim pa asnjë vërejtje, dhe me pranimin e produkteve, Klienti pranon se produktet i janë dorëzuar në gjendje të mirë.
  • Në rast se Alexandra Organic apo transportuesi i tij gjendet në pamundësi për të dorëzuar produktet për faj të Klientit, si për shembull mosrespektim i orarit të caktuar për dorëzimin e produkteve, moskomunikimi i kushteve të veçanta të aksesit, Klienti humbet të drejtën e rimbursimit të kostove të dërgimit. Kostot e kthimit të produktit do të zbriten gjithashtu nga rimbursimi i çmimit të produktit. Nëse Klienti dëshiron një dërgesë tjetër, ai detyrohet të paguajë përsëri paraprakisht kostot e dërgimit.